Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Kvintový a kvartový kruh
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image Kvintový a kvartový kruh tvorí jednu z najdôležitejších oblastí hudobnej teórie, ktorá je tak úzko spojená s hudobnou praxou, že sa bez nej len ťažko zaobíde každý seriózny hudobník.
Čo predstavuje tento dokonalý kruhový nákres a aké je jeho najbežnejšie využitie?

Kvintový kruh

Kvintový kruh je usporiadanie krížikových tónin podľa príbuznosti, po piatich tónoch (po siedmych poltónoch) smerom hore. Vždy o kvintu vyššie od pôvodnej tóniny sa teda nachádza tónina, ktorá sa líši od východzej tóniny iba jedným krížikom,

Image

Kvintová príbuznosť tónin od C je nasledovná: C, G, D, A, E, H, Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis, His - to môžeme enharmonicky zameniť za Eis = F, His = C – a kruh sa uzatvorí, sme na tónine, z ktorej sme vyšli..

Kvintový kruh s použitím enharmonickej zámeny teda je: C, G, D, A, E, H, Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, F, C

Kvintovým postupom sa dostaneme o 7 oktáv vyššie, to znamená, že od tóniny C dur sa cez kvintový kruh dostaneme znova do C dur po oktávach, alebo 12 kvintách.


Kvartový kruh

Podobne aj kvartový kruh je usporiadaním príbuznosti béčkových tónin. Od tónu C sa o kvartu vyššie nachádza tónina (F dur), ktorá sa od pôvodnej tóniny líši jedným béčkom.

Image

Kvartová príbuznosť tónin od C je nasledovná.

C, F, B, Es, As, Des, Ges, Ces - to je už enharmonicky zamenené H

Takže pokračujeme od tónu H: H, E, A, D, G, C - a kruh sa uzatvorí, sme na tóne, z ktorého sme vyšli.

Kvartový kruh s použitím enharmonickej zámeny teda je: C, F, B, Es, As, Des, Ges, H, E, A, D, G, C

Kvartovým postupom sa dostaneme o 5 oktáv vyššie, to znamená, že od tóniny C dur sa cez kvartový kruh dostaneme znova do C dur po oktávach, alebo 12 kvartách.Použitie kvintového a kvartového kruhu.

O koľko kvínt alebo kvárt je vzdialená určitá tónina od prvotnej tóniny C dur, nám určuje predznamenanie.

Napr. 2 krížiky určujú, že tónina D dur je vzdialená od C dur o dve kvinty a teda D dur bude obsahovať oproti C dur o 2 krížiky viac.

Je veľmi dôležité naučiť sa naspamäť poradie krížikov a béčok, ktoré pri určovaní tónin pridávame do notovej osnovy ako predznamenanie.

Predznamenanie nám určuje, ktoré tóny z pôvodnej stupnice C dur musíme zvýšiť alebo znížiť, aby sme dostali požadovanú stupnicu, resp. tóninu.

Počet krížikov a béčok, ktoré nám určuje predznamenanie potom do pôvodnej stupnice pridávame v takomto poradí:

Poradie krížikov je f#, c#, g#, d#, a#, e#, h#. 

Poradie béčok je bé, es, as, des, ges, ces, fes.

V obrázku je nakreslené predznamenanie ku každej tónine. Modrou sú označené durové tóniny, červenou paralelné molové tóniny.

Imageusporiadanie krížikov v kvintovom kruhu (prakticky používané tóniny)
C
0 #G
1#
F#


D
2#
F#
C#

A
3#
F#
C#
G#
E
4#
F#
C#
G#
D#H
5#
F#
C#
G#
D#
A#


F#
6#
F#
C#
G#
D#
A#
E#

C#
7#
F#
C#
G#
D#
A#
E#
H#

usporiadanie béčok v kvartovom kruhu (prakticky používané tóniny)
C
0bF
1b
Bb


Bb
2b
Bb
Eb

Eb
3b
Bb
Eb
Ab
Ab
4b
Bb
Eb
Ab
DdDb
5b
Bb
Eb
Ab
Db
Gb


Gb
6b
Bb
Eb
Ab
Db
Gb
Cb

Cb
7b
Bb
Eb
Ab
Db
Gb
Cb
Fb


Ak máme zapísať napr. stupnicu A dur do notovej osnovy, postupujeme nasledovne. Podľa kvintového kruhu vieme, že A dur má 3 krížiky.

Podľa poradia krížikov sú to tóny f#, c#, g#.

Do notovej osnovy si zapíšeme tóny stupnice C dur ale od tónu A, čiže A H C D E F G A a zvýšime tóny f#, c#, g#. Výsledná stupnica A dur bude teda A H C# D E F# G# A.


Rovnako postupujeme aj pri béčkových tóninách.

Veľmi dôležité je poznať predznamenania kvintového a kvartového kruhu naspamäť, pretože z neho potom ďalej odvodzujeme aj akordy a ich obraty, či harmonické vzťahy v tóninách. Veľmi užitočné je vedieť použitie kvintového a kvatrového kruhu aj pri transponovaní tónin.
Ak potrebujeme nejakú melódiu napr. v C dur transponovať do inej tóniny, musíme poznať predznamenanie cieľovej tóniny, aby sme predišli prípadným chybám v zápise transponovanej melódie.

Dokonalosť kvintového a kvartového kruhu spočíva v usporiadaní tónin v kvintovom a kvartovom vzťahu.
To, že sa z východzej tóniny C dur kruh opäť uzatvára v cieľovej tónine C dur svedčí o dokonalosti  princípov, ktorými sa hudba riadi, a ktoré platia vo vzájomnom vzťahu 12 tónin. (12 durových a 12 molových)
Aj od poznania a schopnosti používania týchto princípov závisí šírka možností, ktoré sa ponúkajú hudobníkom pri ich muzikantských a umeleckých výtvoroch.
Takže veľa chuti do spoznávania tajomstiev uzavretých v kruhu kvínt a kvárt praje
                                                                                                                                            Miro Zahradník.

Ilustračné obrázky: http://www.webhouse.cz/kurz-harmonie/Kruhy.htmOdporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!