Hudobná akadémia o.z.
Karpatská 2
811 05 Bratislava

tel.: 0911 111 717

Otváracie hodiny kancelárie
Po - Pia: 14:00 - 19:00
Kancelária sa nachádza na druhom poschodí
v budove bývalého kina YMCA.

 
Sluchové cvičenia
Napísal Mgr. Miroslav Záhradník   
Image Dôležitou súčasťou cvičení každého hudobníka sú sluchové cvičenia, ktoré napomáhajú lepšej hudobnej predstavivosti, orientácii v notovom písme i schopnosti zahrať ľubovoľnú melódiu "podľa ucha".

Pre gitaristu je najdôležitejším hudobným procesom prenos hudobnej myšlienky z mysle na hmatník gitary.
Tato časť hudobného procesu sa vypracováva a zdokonaľuje dlhoročnou praxou, no možno ju podporiť a urýchliť správnymi cvičeniami.

Pokiaľ hovoríme o sluchových cvičeniach, nesmieme zabudnúť na rovnako dôležité cvičenia intonácie.
Melódiu, ktorú počujeme, musíme byť schopní si aj zaspievať.

Pre spevákov je preto samozrejmé, že sa venujú pravidelným cvičeniam intonácie a sluchovej analýzy.
Keďže spevácky tón sa tvorí v hlasivkách, ktoré každý viac menej dokáže ovládať, koordinácia sluchu a intonácie  tu ide ruka v ruke a posobí ako neoddeliteľná súčasť speváckeho prejavu.

O to zložitejší proces prebieha u začínajúceho gitaristu, ktorý sa učí spoznávať hmatník a  jeho  sluchové a intonačné  schopnosti sú  tiež iba v zárodkoch. Často sa preto stáva, že  začiatočník nepočuje  tie správne tóny a nedokáže sa ani zorientovať  v  melódii, ktorú by chcel zahrať.
Dnes si množstvo gitaristov "vystačí" s tabulatúrnym zápisom skladby z internetu.  No takéto pasívne prijímanie  hudobnej informácie  z  tabulatúry má za následok ubíjanie vlastnej muzikality.

Pokročilý hudobník v procese hrania počuje hudbu najskôr vo svojej mysli.

Je preto dôležité cvičiť svoje sluchové a intonačné schopnosti.

Začať treba nácvikom intervalov, ktoré sú základným stavebným materiálom pre stupnice a akordy.
Najjednoduchší spôsob, ako rozvinúť svoj sluch je použiť asociácie k známym piesňam, či melódiam.

Vyberieme si preto niekoľko známych melódii, v ktorých si budeme všímať typické intervaly, tvoriace nápev melódie.

Ak si dokážeme zapamätať ako znie napríklad veľká tercia, alebo čistá kvinta, ak dokážeme zaspievať durovú alebo molovú stupnicu, sme na najlepšej ceste k rozvoju vlastnej muzikality a hudobnej tvorivosti.
Ďalším nácvikom dokážeme postupne počuť a ľahko si aj zapamätať nápevy ľubovoľných melódii či dokonca dokážeme rozlíšiť kvalitu a zvukovú farbu akordov vyššej terciovej stavby.
Rovnako dokážeme zaintonovať melódiu z notového zápisu, či zapísať melódiu do nôt bez pomoci hudobného nástroja.

Rozdelenie intervalov si môžeme zopakovať v lekcii Intervaly.

Pre potrebu sluchových cvičení si vyberieme niekoľko veľmi známych nápevov, podľa ktorých si budeme pamätať, ako znejú intervaly, ktoré sa učíme rozoznávať.
Podotýkam, že tieto melódie si môže každý vybrať sám, podľa svojho vkusu.
Ja navrhujem niekoľko známych, zväčša ľudových melódii.

Interval malej sekundy m2 si ľahko zapamätáme podľa prvých tónov Beethovenovej skladby Pre Elišku.

Image

Veľká sekunda v2 sa nachádza napríklad v ľudovej melódii Sedemdesiat sukieň mala.

Image

Malá tercia m3 - Pieseň Tancuj, tancuj vykrúcaj.

Image

Veľká tercia v3 -Pieseň Slovenské mamičky.

Image

Čistá kvarta č4 - Pieseň Páslo dievča pávy.

Image

Čistá kvinta č5 - Pieseň To tá Heľpa

Image

Malá sexta m6 - známa skladba Black Orpheus

Image

Veľká sexta v6 -Pieseň Rozvíjej se poupátko z rozprávky Pyšná princezná

Image

Interval malej a veľkej septimy sa v melódiach nachádza veľmi zriedkavo pre ich nemelodickosť.

Zaintonovať  nespevné intervaly vzdialenejšie ako kvinta si vyžaduje veľa cviku a postup, ktorý si opíšeme ďalej.


Rovnako dôležité, ako cvičiť intonáciu jednotlivých intervalov, je cvičiť intonáciu durovej a molovej stupnice a intonáciu durového a molového kvintakordu.

Pomôckou pre intonáciu durovej stupnice je ľudová pieseň Pokapala na salaši slanina, pre intonáciu molovej stupnice je to pieseň Ja som bača veľmi starý.

Pokapala na salaši slanina
Image

Ja som Bača veľmi starý (v tejto piesni sa nachádza aj zväčšená kvarta zv4)
Image

Intonáciu durového kvintakordu si môžeme uľahčíť piesňou Jedna druhej riekla a molovým kviktakodom začína pieseň Ešče som sa neoženil

Jedna druhej riekla
Image

Ešče som sa neoženil
Image

Užitočnou pomôckou sú solmizačné slabiky, ktoré sú priradené ku každému stupňu stupnice a preto si možno pri intonácii solmizačnej slabiky ľahko vybaviť výšku daného intervalu.


Stupnica C dur a jej solmizačné slabiky.C
D
E
F
G
A
H
C
Do
Re
Mi
Fa
Sol
La
Si
Do


Solmizačné slabiky možno užitočne použiť vo všetkých tóninách.

Jednoducho si môžeme vytvoriť množstvo cvičení typu:

Do, Mi, Sol, Do, Do, Sol, Mi, Do - cvičenie rozloženého kvintakordu

Do, Re, Mi, Re, Do, - cvičenie postupu Prima, Sekunda, Tercia

Do, Fa, Mi, Re, Do - cvičenie postupu Prima, Kvarta, Tercia, Sekunda

Do, La, Si, Do - cvičenie postupu Prima, Sexta, Septima, Oktáva

Pri takýchto cvičeniach si môžeme pomáhať predstavou výšky intervalu z melódii, ktoré sme si ukázali ako vzorové.


Pomôckou pre intonáciu nespevných alebo molových intervalov je cvičenie, v ktorom k intervalom durového kvintakordu pridávame tzv. citlivý tón. To znamená poltón smerujúci do daného intervalu.

Citlivé tóny k durovému kvintakordu.

Image

Ak chceme napr. zaintonovať interval zmenšenej kvinty, pomôžeme si tak, že zaspievame citlivý tón k čistej kvinte. Pri intervale veľkej septimy si zaspievame citlivý tón k oktáve. Aj takého zdanlivo nezapamätateľné intervaly sa pomocou takýchto cvičení dajú viac-menej jednoducho zaspievať.

Pomôckou pre intonáciu zostupných intervalov (keď melódia klesá) sú rovnako nápevy známych melódii.

Napr. zostupná veľká sekunda - Spievanky, spievanky, zostupná malá tercia -  Maličká som, húsky pasiem,
zostupmá čistá kvarta - Pásli ovce valasi ... atď
Opäť záleží na vašom vlastnom výbere známych melódii.

Zostupné intervaly však možno ľahko nacvičiť aj pomocou solmizačných slabík a to tak, že všetky cvičenia precvičujeme vzostupne i zostupne.

Napr. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do.

Úspešné zvládnutie týchto cvičení si vyžaduje veľa trpezlivosti a hlavne každodenné precvičovanie.
Dôležité je precvičovať nielen intonáciu spevu, ale zároveň cvičiť aj schopnosť vyhľadávať známe melódie na hmatníku gitary.
Svoje ovocie potom tieto cvičenia určite prinesú.

Veľmi užitočnou pomôckou pri vašom cvičení  môže byť aplikácia Ear trainer, pomocou ktorej môžno nacvičovať všetky kombinácie intervalov, či stupníc a akordov.

Veľa chuti do cvičenia vám praje Miro Zahradník

Odporučte stránku ostatným užívateľom
Del.icio.us!Google!StumbleUpon!Yahoo!